ناحیه گازرسانی آمل
شماره تماس واحدهای اداره گاز  شهرستان آمل…
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن
1 رئیس اداره رضا علیزاده 44281716
2 رئیس تعمیرات حسن نوری نژاد 44280594
3 رئیس مشترکین ولی  امانی 44284948
4 رئیس انشعابات حجت اله توکل 43083270
5 رئیس امور اداری حسن جعفری 43083269
6 مشترکین علیرضا منوچهری * 44284948
7 حسابداری مجتبی صادقی * 44284947
8 انشعابات سعید آذر کشت  * 43083270
9 کنتورخوانی محسن قربانی * 44289252
10 امداد مجتبی روشنایی   44287620
11 تعمیرات   * 44280594
12 اداری سید علی اکبر فاطمی * 43083269
13 حراست سلمان خالقی   217-221
14 مرکز مخابرات  0 * 44283704
شماره تماس واحدهای اداره گاز … دابو دشت 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن
1 رئیس اداره علی اصغر وهاب نیا  43116397
2 رئیس تعمیرات قاسم اکبر زاده  43116395
3 رئیس مشترکین مرتضی هاشمی 43116396
4 رئیس انشعابات      
5 رئیس امور اداری      
6 مشترکین   *  
7 حسابداری   *  
8 انشعابات   *  
9 کنتورخوانی   *  
10 امداد      
11 تعمیرات   *  
12 اداری   *  
13 حراست      
14 مرکز مخابرات    *  

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما