پیام دبیر مشارکت

بسمه تعالی

مشارکت از دیدگاه نظام مدیریت مشارکتی را می توان چنین تعریف کرد " همکاری و تعاون فکری افراد درکسب موفقیت گروهی " . این همفکری افراد را تشویق می کند تا هدفهای سازمان را هدفهای خود دانسته مسئولیت دستیابی به آنها را به دوش گرفته و در اجرای موثر فعالیت ها سهیم باشند .

شرکت گاز مازندران از سال 1380 نسبت به استقرار نظام پیشنهادها همت گمارد و تاکنون فعالیت خود را در این زمینه با رویکرد بهبود مستمر نسبت به عملکرد نظام مشارکت در اخذ پیشنهادات مفید و راهبردی ادامه داده است ، مدیران شرکت همواره بر نقش نظام پیشنهادها به عنوان ابزاری به منظور بهبود بهره وری و استفاده از توان فکری و خلاقانه کارکنان با هدف ارائه خدمات مناسب به شهروندان استان تاکید داشته اند ، نظام پیشنهادها یکی از روش های مدیریت مشارکتی است که مدیران را با اعتقاد به توانمندی کارکنان برای بهبود مدیریت ، ارتقای بهره وری و کیفیت نیروی انسانی بصورت مستمر در امور سازمان مشارکت داده و به پیشنهادهای قابل اجرای ایشان پاداش مناسب پرداخت می کند و کارکنان چون سازمان ، موفقیت آن را متعلق به خود می دانند و در این نظام به صورت فعال مشارکت خواهند کرد.

از جمله موفقیت و افتخارات کسب شده در سالهای اخیر ، نظام پیشنهادهای اینشرکت ، کسب گواهینامه تعهد به تعالی سیستم پیشنهادها ، گواهینامه دوستاره تعهد به تعالی سیستم پیشنهادها و مشارکت در ارزیابی ارزیابان خارجی وارزیابی در سطح شرکت نفت نظام پیشنهادها وتقدیرنامه دوستاره تعهد به تعالی سیستم پیشنهادها از ارزیابی عملکرد در حوزه نظام پیشنهادها در اولین جشنواره سرآمدی شرکت ملی گاز ایران می باشد .

در خاتمه نظام مشارکت کارکنان گاز مازندران آمادگی خود را جهت دریافت پیشنهادهای شما همکاران و ذی نفعان گرامی را اعلام می دارد تا با افزایش نرخ پیشنهادات شرکت را در این امر یاری نمائید .


                                      دبیر نظام مشارکت کارکنان شرکت گاز مازندران
                                 غلامرضا خانپور

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما