مدارک مورد نیاز برای اشتراک پذیری

1.       نقشه تأیید شده و فرم تأیید لوله کشی ازسازمان نظام مهندسی

2.       برگ علمک

3.       کد آدرس ( سیر گاز ، درج شده در پشت درب منزل ) یا همراه داشتن قبض گاز همسایه مجاور.

4.       اصل سند مالکیت یا قولنامه.

5.       اصل پروانه ساختمان یا پایان کار.

6.       اصل شناسنامه مالک.

7.       ارائه پروانه کسب برای واحدهای تجاری یا نامه از اتحادیه.

8.       ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنایع جهت واحدهای صنعتی.

9.       کد پستی 10 رقمی.

10.   واریز وجه به شماره حساب مربوطه در بانک تجارت مستقر در شرکت گاز.

11.   به همراه داشتن کوپن سوخت ( نفت ) الزامی است.

 

  • حضور مالک یا نماینده قانونی الزامی است.
  • در صورت وجود امکانات ظرف مدت حداکثر 72 ساعت کنتور شما نصب خواهد گردید.

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما