ناحیه گازرسانی بابل
شماره تماس واحدهای اداره گاز بابل 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره علیرضا محسنی آهنگر  32264990 32264012 بابل جاده قائمشهر جنب سی ان جی 
2 رئیس تعمیرات هادی خورشیدی  32264021  
3 رئیس مشترکین روح اله فارابی  32264018  
4 رئیس انشعابات محمد رضا الهی فر 32264017  
5 رئیس امور اداری فاطمه ادیم  32263054  
6 مشترکین ایمان محسنی     
محسن ذبیح پور     
7 حسابداری علیرضا قنبری 32264020  
رضا مرزبان  32264020  
8 انشعابات هادی برارزاده     
9 کنتورخوانی رضا کیانژاد    
10 امداد فرهادمسکینی  32255510 32255312
11 تعمیرات سینا یارمحمدی     
محمد بابایی راد    
عباس یزدانی     
12 اداری احسان حاجی آقانژاد 32263054  
برزو قلی نژاد 32259921  
13 حراست جواد خیراله زاده  32264016  
14 مرکز مخابرات    * 32264013-15  
شماره تماس واحدهای اداره گاز امیرکلا 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره چنگیز خلیل زاده  32349642 32349641 امیرکلا  میدان پازواری  پنجاه متر بعداز کمربندی امیرکلا بطرف بابل 
2 رئیس تعمیرات        
3 رئیس مشترکین ابراهیم پاکدین  32350980-1  
4 رئیس انشعابات        
5 رئیس امور اداری سید فرزاد حسینی  32350980-1  
6 مشترکین   *    
7 حسابداری   *    
8 انشعابات کریم مسلمی  32350980-1  
9 کنتورخوانی   *    
10 امداد   32349643  
11 تعمیرات محمد گلوگاهی  32350980-1  
12 اداری   *    
13 حراست     32349643  
14 مرکز مخابرات    * 32350980-1  
شماره تماس واحدهای اداره گاز زرگرشهر 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره کاظم نیک پور  32563323   زرگرشهر بلوار امام رضا جنب شهرداری  
2 رئیس تعمیرات ذوالفعلی قربانی  32563583  
3 رئیس مشترکین سید محمد حسین سید میرزایی  32563323  
4 رئیس انشعابات        
5 رئیس امور اداری        
6 مشترکین   *    
7 حسابداری   *    
8 انشعابات حرمت  شیرافکن     
9 کنتورخوانی   *    
10 امداد      
11 تعمیرات   *    
12 اداری   *    
13 حراست        
14 مرکز مخابرات    *    
شماره تماس واحدهای اداره گاز خشرودپی 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره مرتضی علیجانی  32521999   خشرودپی - بلوار شهید داداش نیا روبروی معلم 28
2 رئیس تعمیرات سلمان باقری  32524597  
3 رئیس مشترکین رضا تابناک  32524597  
4 رئیس انشعابات        
5 رئیس امور اداری        
6 مشترکین   *    
7 حسابداری   *    
8 انشعابات   *    
9 کنتورخوانی   *    
10 امداد   32524597  
11 تعمیرات   *    
12 اداری   *    
13 حراست        
14 مرکز مخابرات    *    
شماره تماس واحدهای اداره گاز گلوگاه 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره نوراله رستمی راد 32725800   گلوگاه  کوچه جنب نیروی انتظامی ولیعصر 11
2 رئیس تعمیرات محمد هادوی  32720026  
3 رئیس مشترکین مرتضی کاظمی حاجی  32720025  
4 رئیس انشعابات        
5 رئیس امور اداری        
6 مشترکین   *    
7 حسابداری   *    
8 انشعابات   *    
9 کنتورخوانی   *    
10 امداد      
11 تعمیرات مهدی ارمن  32720026  
12 اداری   *    
13 حراست        
14 مرکز مخابرات    *    
شماره تماس واحدهای اداره گازگتاب 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره مصطفی شکراله نیا  32454875   گتاب چهارشنبه بازار -انتهای روستای مرزبال ساختمان سه طبقه جنب بلوک زنی 
2 رئیس تعمیرات حسین خلیل پور  32456495  
3 رئیس مشترکین رضا اخترنیا  32454863  
4 رئیس انشعابات        
5 رئیس امور اداری        
6 مشترکین   *    
7 حسابداری رضا محسنی  آهنگر  32456495  
8 انشعابات   *    
9 کنتورخوانی   *    
10 امداد      
11 تعمیرات   *    
12 اداری   *    
13 حراست        
14 مرکز مخابرات    *    
شماره تماس واحدهای اداره گاز مرزیکلا 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره محمد رضا حلالخور  32638313 32638312 بابلکنار مرزیکلا روبروی پمپ بنزین انتهای کوچه 
2 رئیس تعمیرات حمید عباس پور  32638311  
3 رئیس مشترکین سید قاسم کریمی  32638311  
4 رئیس انشعابات        
5 رئیس امور اداری        
6 مشترکین   *    
7 حسابداری   *    
8 انشعابات امید طاهری  32638311  
9 کنتورخوانی   *    
10 امداد   32638300  
11 تعمیرات   *    
12 اداری   *    
13 حراست        
14 مرکز مخابرات    *    

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما