ناحیه گازرسانی تنکابن
شماره تماس واحدهای اداره گاز شهرستان تنکابن 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره مسلم روستا  54223511     خیابان شهید مسلمی 
2 رئیس تعمیرات محمد رضا رضایی * 54223577    
3 رئیس مشترکین سیروس بهرامی فر 54223537    
4 رئیس انشعابات جواد فیروزی 54223540    
5 رئیس امور اداری سیروس بهرامی فر 54223589    
6 مشترکین سمیه لمتر علی * داخلی 209    
7 حسابداری جواد شرج پور * داخلی 211    
8 انشعابات حسام الدین مرشدی * داخلی 208    
9 کنتورخوانی مریم قربانیان * داخلی 202    
10 امداد جواد قلی پور 54210136 194  
11 تعمیرات سهراب بازیار * داخلی 230    
12 اداری سمانه قربانی * داخلی 227    
13 حراست حسینعلی قاسمیان داخلی 214    
14 مرکز مخابرات  ****** * 54223523 54223533 54223592
شماره تماس واحدهای اداره گاز نشتارود 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره محمد رضا صادقی 54265510     نشتارود خیابان 17 شهریور 
2 مسئول تعمیرات مسعود معلمی 54263402    
3 مسئول مشترکین ربابه محبوبی  54260211    
4 ناظز  انشعابات امیر علیزاده  *    
5 رئیس امور اداری * * *    
6 مشترکین * * *    
7 حسابداری * * *    
8 انشعابات * * *    
9 کنتورخوانی * * *    
10 امداد * * 54263403    
11 تعمیرات * * *    
12 اداری * * *    
13 حراست * * *    
14 مرکز مخابرات  * * *    
شماره تماس واحدهای اداره گاز خرم آباد 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره خسرو شمس 542556667     خرم آباد روبروی شهرداری
2 مسئول  تعمیرات عمید ملایی   54253122    
3 مسئول مشترکین سمانه  انصاری زاده  54255635    
4 رئیس انشعابات * * *    
5 رئیس امور اداری * * *    
6 مشترکین * * *    
7 حسابداری * * *    
8 انشعابات * * *    
9 کنتورخوانی * * *    
10 امداد خلیل شاهری 9114786052    
11 تعمیرات * * *    
12 اداری * * *    
13 حراست * * *    
14 مرکز مخابرات  * * *    
شماره تماس واحدهای اداره گاز شیرود
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره محمد یزدانی  54376489     شیرود نرسیده به امامزاده 
2 مسئول  تعمیرات مرتضی روزبه 54376489    
3 مسئول مشترکین ناصر بهرامیان  54376489    
4 مسئول  انشعابات ناصر بهرامیان  54376489    
5 رئیس امور اداری * * *    
6 مشترکین * * *    
7 حسابداری * * *    
8 انشعابات * * *    
9 کنتورخوانی * * *    
10 امداد * 54376488 194  
11 تعمیرات * * *    
12 اداری * * *    
13 حراست * * *    
14 مرکز مخابرات  * * *    

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما