ناحیه گازرسانی بهشهر
شماره تماس واحدهای اداره گاز بهشهر 
ردیف   نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره رجبعلی خاکسار 34527779     بهشهر - خ 7 تیر - جنب اداره دارائی
2 رئیس تعمیرات عباس سلیمانی اشرفی 34527789    
3 رئیس مشترکین فاطمه جمارانی 34528883 34525575 34527002
4 رئیس انشعابات حسینعلی عموزاد 34528883 34525575 34527002
5 رئیس امور اداری محمد رضا شهریاری  34528883 34525575 34527002
6 مشترکین سمیه جعفری * 34528883 34525575 34527002
7 حسابداری الهه کابلی * 34528883 34525575 34527002
8 انشعابات محمد اسلامی * 34528883 34525575 34527002
9 کنتورخوانی حاتمه اشکارگر * 3457005 3457004  
10 امداد علیرضا ولی نژاد 34528883 34525575 34527002
11 تعمیرات احمد ستونه * 34528883 34525575 34527002
12 اداری رضا کابلی * 34528883 34525575 34527002
13 حراست محمد عشریه 34528883 34525575 34527002
14 مرکز مخابرات  مجتبی دهقانی * 34528883 34525575 34527002
شماره تماس واحدهای اداره گاز رستم کلا
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن داخلی شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره سلیمان اعزی 34632255 210   رستم کلا اداره گاز 
2 رئیس تعمیرات عزت اله گودرزی 34638727 211  
3 رئیس مشترکین سید کاظم رضوی 34635111 201  
4 رئیس انشعابات عزت اله گودرزی 34638727 211  
5 رئیس امور اداری سید سعید جعفر نژاد 34632545 212  
6 مشترکین سید کاظم رضوی 34635111 201  
7 حسابداری سید کاظم رضوی 34635111 201  
8 انشعابات عزت اله گودرزی 34638727 211  
9 کنتورخوانی دهقانی-لطیفی 9351708779 214  
10 امداد رسولی -محمد نژاد-فرحی-کاردگر 219  
11 تعمیرات عزت اله گودرزی 34638727 211  
12 اداری سید سعید جعفر نژاد 34632545 212  
13 حراست صفر دینی 34632545 218  
14 مرکز مخابرات  * * * *  
شماره تماس واحدهای اداره گاز خلیل شهر…
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن ادرس
1 رئیس اداره حمید رسولی  1134649525 منزل 01134566958 بهشهر خیابان آزادی شهید موسی زاده شهید رابطی
2 رئیس تعمیرات حمیدرضا نصیری  1134649535 _ خلیل شهر عموزاد محله 
3 رئیس مشترکین رضا جلیلی  1134649282 منزل 01134573532 بهشهر خیابان جمهوری  شهید الیاسی 
4 رئیس انشعابات _ _ _ _  
5 رئیس امور اداری _ - - 0  
6 مشترکین _ * _ داخلی   201  
7 حسابداری _ * _ 201  
8 انشعابات _ * _ _  
9 کنتورخوانی _ * _ 201  
10 امداد _   _ 205  
11 تعمیرات _ * _ _  
12 اداری _ * _ _  
13 حراست _ _ _ _  
14 مرکز مخابرات    * 1134649822 1134649822  

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما