ناحیه گازرسانی ساری
شماره تماس واحدهای اداره گاز بهره برداری مرکز استان 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن اداره  شماره تلفن فکس آدرس 
1 رئیس اداره حمزه امیر تیموری  33258102 33250680 ساری خیابان معلم شرکت گاز 
2 رئیس تعمیرات      
3 رئیس مشترکین      
4 رئیس انشعابات حسن الهقلی پور  33258001-241 33250680
5 رئیس امور اداری محمد رضا سالیانه  33268161 33250680
6 مشترکین      
7 حسابداری      
8 انشعابات علی اسماعیلی 33258001-240  
9 کنتورخوانی      
10 امداد      
11 تعمیرات      
12 اداری علیرضا فدائی 33268161  
13 حراست حسینعلی بایعی  33258001-261 33250680
14 مرکز مخابرات    33258001-3  
شماره تماس واحدهای اداره گاز منطقه 1 ساری 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن اداره  شماره تلفن فکس  آدرس 
1 رئیس اداره سید رضا موسوی تاکامی  33258008 33236344 ساری خیابان معلم اداره گاز 
2 رئیس تعمیرات ابوالفضل مهرابی  33258008 33236344
3 رئیس مشترکین سید عسگری حسینی  33201431 33236344
4 رئیس انشعابات      
5 رئیس امور اداری اسفندیار بهرامی  33258008 33236344
6 مشترکین سید مسعود قاریان 33258001-208  
7 حسابداری محمد حسن لاری 33258001-216  
8 انشعابات      
9 کنتورخوانی یوسف سعیدیان 33258000  
10 امداد سعید طالب صفا  33264006 33236344
11 تعمیرات منصور انگیزه 33258008 33236344
12 اداری      
13 حراست حسینعلی بایعی 33258001-261  
14 مرکز مخابرات    33258001-3  
شماره تماس واحدهای اداره گاز منطقه 2 ساری 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن اداره شماره تلفن فکس آدرس 
1 رئیس اداره سید فتاح کریمی  33236329 33293244 ساری بلوار کشاورز کوی لسانی حاشیه ریل
2 رئیس تعمیرات مجید خجسته فر 33238344 33293244
3 رئیس مشترکین سید حسن ساعد لنگری 33233866-233 33293244
4 رئیس انشعابات      
5 رئیس امور اداری سید علی قدیری 33235758-227 33293244
6 مشترکین حسین تقوی 33233866-227  
7 حسابداری حمید رضا زاهدیان 33233866-217  
8 انشعابات      
9 کنتورخوانی مریم احمدی 33238341  
10 امداد مهربان حقانی  33412886 33293244
11 تعمیرات محمد ناصر صابری 33233866-216 33293244
12 اداری      
13 حراست علی بابایی 33233866-211 33293244
14 مرکز مخابرات    33235758  
شماره تماس واحدهای اداره گاز هولار 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن اداره  شماره تلفن فکس آدرس 
1 رئیس اداره ابراهیم فضلی  33534687 33534687 پایین هولار روبروی پاسگاه جنب
شرکت تعاونی و شهرداری 
2 رئیس تعمیرات      
3 رئیس مشترکین      
4 رئیس انشعابات      
5 رئیس امور اداری      
6 مشترکین علی ذوالفقاری  33534687  
7 حسابداری      
8 انشعابات      
9 کنتورخوانی      
10 امداد مهدی رحیمی  33534686  
11 تعمیرات      
12 اداری      
13 حراست      
14 مرکز مخابرات       

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما