امور پیمان ها و قراردادها

شرح وظایف:

  • تنظیم پیمان : کنترل پکیج های ارسالی از طرف واحدهای متقاضی ، تنظیم اسناد مناقصه و توزیع بین پمانکاران واجد شرایط ، دریافت اسناد تکمیل شده از طرف

                              مناقصه گران و مشخص نمودن برنده مناقصه ، عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما و مراحل مربوط به تسویه حساب پیمانکاران. 

  • برآورد : برآورد پروژه های ارسالی از سوی واحدهای متقاضی بر مبنای فهرست بهای منتشره از سوی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و برآورد اضافه کاری ها ،
                       کسر کاری ها ، تعدیل ها و تعلیق های پروژه ها.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما