ناحیه گازرسانی نوشهر
شماره تماس واحدهای اداره گازشهرستان نوشهر وچالوس …
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره هژبرجوادی  52149253   نوشهر بلوار شهید کریمی 
2  تعمیرات مجید غنمی  52149254  
3 رئیس مشترکین حامد کردی  52149251  
4 رئیس انشعابات داریوش کردتبار 52149258  
5 رئیس امور اداری محسن الکایی  52149252  
6 مشترکین اباصلت پوراسماعیل  52149255 52149256
7 حسابداری کاوه کیهاشی  52149249  
8 انشعابات کاظم آریان فر 52149248  
9 کنتورخوانی فهیمه اسدی  52149251 52149255
10 امداد نوشهر جواد کریمایی  52322232  
11 مسئول تعمیرات زمان قاسمپور  52149255 52149256
12 اداری پرویز خزایی  52149252 0
13 حراست محمد علی پالوچ  52149257 0
14 مرکز مخابرات  0 52149259 52149255 52149256
15 امداد چالوس  مهدی صالحی  52282350 52283351
شماره تماس واحدهای اداره گاز شهر هچیرود …
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره ارسلان  نقیبی  52163173   چالوس هچیرود جنب مخابرات 
2 رئیس تعمیرات جهانگیر احسانی  52163172  
3 رئیس مشترکین رضا خادملو  52163172  
4 رئیس انشعابات        
5 رئیس امور اداری        
6 مشترکین   *    
7 حسابداری   *    
8 انشعابات   *    
9 کنتورخوانی   *    
10 امداد جهانگیر احسانی  52163351  
11 تعمیرات   *    
12 اداری   *    
13 حراست        
14 مرکز مخابرات    *    
شماره تماس واحدهای اداره گازشهر    مرزن آباد 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره نورمحمد ویسی  52653773   مرزن آباد خیابان شهید ادیبی 
2 رئیس تعمیرات        
3 رئیس مشترکین        
4 رئیس انشعابات        
5 رئیس امور اداری        
6 مشترکین علی کاووسی  52653032  
7 حسابداری        
8 انشعابات        
9 کنتورخوانی        
10 امداد  0 0 52653022  
11  تعمیرات        
12 اداری        
13 حراست        
14 مرکز مخابرات         
شماره تماس واحدهای اداره گاز …کلاردشت 
ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی  شماره تلفن همراه شماره تلفن شماره تلفن آدرس 
1 رئیس اداره محمد سلیمانپور  52629801   کلاردشت لاهو 
2 رئیس تعمیرات بهیار بهنامی  52629802  
3 رئیس مشترکین نعمت محمود بابویی  52629208  
4 رئیس انشعابات        
5 رئیس امور اداری        
6 مشترکین   *    
7 حسابداری   *    
8 انشعابات   *    
9 کنتورخوانی   *    
10 امداد بهیار بهنامی  52623581  
11 تعمیرات   *    
12 اداری   *    
13 حراست        
14 مرکز مخابرات    *    

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما